Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü

Lisansüstü Eğitim

Eğitim dili Türkçe’dir. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kapsamında Kimya Ana Bilim dalına ait Anorganik Kimya, Biyokimya, Organik Kimya, Fizikokimya ve Analitik Kimya Programlarında Yüksek Lisans ve Doktora öğretimi sürdürülmektedir.

1- KİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde "İkinci Düzey", TYYÇ’de "7. Düzey"), mezunlarına ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren mesleki uygulama alanlarına, araştırma alanlarına ve doktora programlarına geçiş yeterlilikleri kazandıran akademik ağırlıklı bir programdır. Programın, “Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre sınıflandırması ve eğitim alanı kodları aşağıda verilmiştir: •ISCED Eğitim Alan Kodu: 44 – Doğa Bilimleri, Alt kategorisi: 442 (Kimya) •ISCED Program Yeterlilik Düzeyi: 7, Akademik ağırlıklı yüksek lisans derecesi. •Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Kodu: 44 - Doğa Bilimleri, Alt kategorisi: 442 (Kimya). •Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilik Türü (profili): Akademik ağırlıklı "7. Düzey" yüksek lisans derecesi.

 

Mezuniyet Koşulları: Program toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120' dir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için, o dersten yarıyıl sonu notu olarak yüksek lisans öğrencisinin en az (CC) notu almış olması gerekmektedir. Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not (100 üzerinden 70'e karşılık) ortalaması elde eden öğrenciler mezun olabilir. Öğrenci tez savunma sınavına girebilmek için tez ve yayın koşullarını sağlamış olmalıdır.

 

Kimya Anabilimdalı Yüsek Lisans Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler;

endüstrinin farklı alanlarında (ilaç, plastik, gıda, kozmetik, tekstil, boya vb gibi) çalışabilmekte ve genellikle de laboratuvar esaslı çalışma alanlarında istihdam edilmektedir. Aynı zamanda üniversite ve araştırma enstitülerindeki araştırma gruplarına da katılabilmekte, gerekli eğitim formasyonunu kazanmaları durumunda eğitim kurumlarında hizmet verebilmektedirler.

 

2- KİMYA ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde "Üçüncü Düzey", TYYÇ’de "8. Düzey") mezunlarına orijinal araştırmaya dayalı ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik kazandıran akademik ağırlıklı bir programdır. Programın, “Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre sınıflandırması ve eğitim alanı kodları aşağıda verilmiştir: • ISCED Eğitim Alan Kodu: 44 – Doğa Bilimleri, Alt kategorisi: 442 (Kimya). • ISCED Program Yeterlilik Düzeyi: 7, Akademik ağırlıklı doktora derecesi. • Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Kodu: 44 - Doğa Bilimleri, Alt kategorisi: 442 (Kimya). • Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilik Türü (profili): Akademik ağırlıklı "8. Düzey" Doktora derecesi.

 

Mezuniyet Koşulları: Doktora programı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için, toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, seminer çalışması, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Doktora programı, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için, toplam 42 krediden az olmamak koşuluyla en az ondört adet ders, seminer çalışması, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Bir dersten başarılı sayılabilmek için, o dersten yarıyıl sonu notu olarak doktora öğrencisinin en az (CB) notu almış olması gerekmektedir. Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.5 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olabilir. Öğrenci tez savunma sınavına girebilmek için tez ve yayın koşullarını sağlamış olmalıdır.

 

Kimya Doktora Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler;

*Kimya lisans ve yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki ileri düzeydeki bilgiler özgün bakış açısı ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirecek ve bilime özgün katkılar sağlayacak sonuçlara ulaşır.
*Alanıyla ilgili çalışmalarda yeni teknikleri ve cihazları kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
*Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, alanlarıyla ilgili sorunların çözümünde kullanır.
*Bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan, özgün bir çalışmayı gerçekleştirebilme becerisi kazanır.

*Alanında özgün bir konuya ait ileri bir araştırma yapabilmek için bilimsel yöntemleri kurgulayabilme ve  uygulayabilme becerisi kazanmış olur. Alanıyla ilgili yeni ve karmaşık fikirleri analiz edebilir, sentez yapabilir, değerlendirebilir ve özgün sonuçlara ulaşır.
*Uygulama alanlarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve bağımsız karar verir.
Alanıyla ilgili yapmış olduğu özgün çalışmaları ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlar.
*Yeni araştırma fikirleri ortaya koyar ve bu fikirlerini ulusal ve uluslararası organizasyonlara proje olarak sunar.
Kimya alanında dünyadaki yenilikleri ve teknolojileri uygun araçlar vasıtasıyla takip eder ve bunları çalışmalarına adapte eder.
*Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarında yer alır, diğer bilim dallarıyla ortak çalışma fikirleri geliştirir.
*Kuramsal bilgilerini ve gerçekleştirdiği bilimsel çalışmaların sonuçlarını, yazılı, sözlü ve poster formatında bilişim teknolojilerinde kullanarak sunar, sonuçlarını ulusal ve uluslararası toplantılarda meslektaşlarıyla tartışır.
*Uygun bilgi iletişim teknolojilerini de kullanarak, kimya alanındaki bilimsel kaynaklara ulaşır ve güncel literatürü takip eder.
*Kimya alanıyla ilgili mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
*Uzmanlık seviyesindeki mesleki bilgi birikimlerini toplumsal sorunlara çözümler üretmede kullanır.