Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü

Akreditasyona Hazırlık

BÖLÜM KURUL VE ALT KURULLARI

 

Bölüm Üst Kurulu

 

Görev tanımı: FEDEK ile ilgili çalışmalardan sorumlu olmak, alt kurul görevlendirmelerini yapmak, yapılan çalışmaları denetlemek, alt kurullardan gelen raporları değerlendirmek.

Görevliler:

1.         Prof. Dr. Mehmet AY

2.         Doç. Dr. Fatma BAYCAN KOYUNCU

3.         Doç. Dr. Diğdem ERDENER ÇIRALI

 

ALT KURULLAR

1.         Kalite ve Tanınırlık Eşgüdüm Alt Kurulu:

 

Görevleri:

 

• Bölüm başkanı koordinatörlüğünde tüm komisyonlar ile irtibatlı olup, belirlenen sorunları çözüme ulaştırmak adına tedbirler almak ve çözmek,

• Eğitim ve öğretime dayalı sorunlara karşı güncellemeler yapmak ve tedbirler almak,

• Sürekli iyileştirme çalışmalarını ve kararlarını takip ederek alt kurulları yönlendirmek,

• Aksayan işlerin takibi ve sürdürebilirliğini sağlamak,

• Yıllık kurul raporlarını toplamak,

• Özdeğerlendirme Raporu hazırlama alt kurulunun çalışmalarını düzenlemek ve takip etmek,

• Ulusal ve uluslararası mevzuat takibi yapmak

• Tanınırlık ile ilgili belgelerin güncelliğini takip etmektir.

 

Görevliler:

1.         Prof. Dr. Mehmet AY

2.         Prof. Dr. İsmet KAYA

3.         Prof. Dr. Yusuf DİLGİN

4.         Prof. Dr. Cahit AKGÜL

5.         Prof. Dr. Osman DAYAN

6.         Arş. Gör. Dr. Tuğba GÜNGÖR

 

2.         Laboratuvar, İş Güvenliği ve Atık Yönetimi Alt Kurulu:

Görevleri:

• Laboratuvar Güvenliği El Kitabını hazırlamak ve güncellenmesini sağlamak,

• Her laboratuara laboratuar güvenliği ile ilgili yazıları oluşturmak, öğrencileri her dönem bilgilendirmek ve imzalanacak belgeleri düzenlemek,

• Laboratuvarda çalışacak kişilere laboratuvar güvenliği eğitimi verilmesini sağlamak,

• Laboratuvarda çalışan kişilerin iş güvenliğini sağlamak,

• Depo-Atık sorumlusu tarafından hazırlanan envanteri takip etmek,

• Bölüme alınan tüm kimyasalların listesinin güncellenmesini takip etmek,

• İş Güvenliği için alt yapı eksikliklerini belirlemek ve Eşgüdüm Alt Kuruluna bildirmek

• Bölüm laboratuvarlarından sağlanan yıllık bakım isteklerini almak, planını hazırlamak ve bunu Eşgüdüm Alt Kuruluna rapor etmek,

• Laboratuvarlarda meydana gelen arızaları Eşgüdüm Alt Kuruluna rapor etmek,

• Çıkan atıkların çevreye ve kişilere zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlamak,

• Bölümde oluşan kazaların kayıtlarını tutmaktır.

           

Görevliler:

1.         Prof. Dr. Selehattin YILMAZ

2.         Doç. Dr. Mustafa YILDIZ

3.         Doç. Dr. Ömer Faruk ÖZTÜRK

4.         Doç. Dr. Fatma BAYCAN KOYUNCU

5.         Dr. Öğr. Üyesi Şirin GÜLTEN

6.         Dr. Öğr. Üyesi Fatma AYDIN

7.         Arş. Gör. Serkan KARAKAYA

8.         Arş. Gör. Melek TERCAN YAVAŞOĞLU

 

 

3.         Öğrenci İlişkileri Alt Kurulu:

 

Görevleri:

 

• Bölüme yeni gelen lisans öğrencilerine yönelik tanıtım ve uyum çalışmalarını düzenlemek ve uygulamak,

• Yatay ve dikey geçiş yönetmelikleri kapsamında öğrencileri bilgilendirmek,

• Çeşitli seminerler düzenleyerek öğrencileri iş hayatı konusunda bilgilendirmek,

• Uluslararası öğrenci değişim programları konusunda öğrencileri bilgilendirmek ve yönlendirmek,

• Bölüme yeni kayıt yaptıran öğrencilerle iletişim kurmak, öğrenci temsilcileri ile görüş alışverişinde bulunmak,

• Engelli öğrencilere yönelik sorunları tespit edip çözüme ulaştırılmasında aktif rol oynamak,

•Engelli öğrencilerin taleplerini Bölüm Başkanlığı'na rapor etmek ve süreci takip etmektir.

 

Görevliler:

1.         Prof. Dr. Selehattin YILMAZ

2.         Doç. Dr. Mustafa YILDIZ

3.         Dr. Öğr. Üyesi Fatma AYDIN

4.         Arş. Gör. Dr. Tuğba GÜNGÖR

 

4.         Ölçme ve Değerlendirme Alt Kurulu:

Görevleri:

 

• Kimya bölümünün ve Sürekli İyileştirme Kurullarının ihtiyaç duyduğu tüm anketleri hazırlamak,

• Hazırlanan bu anketleri uygulamak ve sonuçlarını değerlendirmek,

•Anketler sonucu elde edilen verileri rapor haline getirerek Bölüm Başkanlığı'na iletmek,

• Tanınırlık süreci ile ilgili belgelerin zamanında Kalite ve Tanınırlık Komisyon Başkanlığı'na iletmek,

• Personel listelerinin oluşturulması ve çalışanların özgeçmişlerini hazırlamak,

• Başarılı öğrenci özgeçmişlerini takip etmek

 

Görevliler:

1.         Prof. Dr. Selehattin YILMAZ

2.         Prof. Dr. Sema EKİCİ

3.         Doç. Dr. Hava ÖZAY

4.         Doç. Dr. Ali BİLİCİ

5.         Dr. Öğr. Üyesi Şirin GÜLTEN

6.         Arş. Gör. Arif Sercan ŞAHUTOĞLU

 

 

5.         İç Dış Paydaşlar ve Etkinlikler Alt Kurulu:

 

Görevleri:

 

• Lisans/lisansüstü öğrenci kurulları ve öğrenci toplulukları oluşturulmasını sağlamak,

• Mezunlarla ve işverenlerle iletişimi geliştirmek, kariyer günleri düzenlemek,

• İşverenlerin, mezunlarımız ve bölümümüz ders programı hakkındaki görüş ve önerilerini almak,

• Görüş ve Danışmanlık Hizmetleri Değerlendirme Anketini uygulamak ve değerlendirmek,

• Öğretim üyelerinin uygulama gezilerinin taleplerini almak ve uygulama gezi takvimini hazırlamak ve duyurmak,

• İşveren Danışma Kurulu'nu oluşturmak ve toplantılarına katılmaktır.

            • Yılda en az 2 kez iç ve dış paydaş toplantıları düzenleme

            • Mezunların iş yerleri/iş kollarının sürekli güncellenmesi,

• Mezun görüşlerini dosyalama

 

Görevliler:

1.         Prof. Dr. Mehmet AY

2.         Prof. Dr. Nurettin ŞAHİNER

3.         Prof. Dr. Osman DAYAN

4.         Doç. Dr. Ayhan ORAL

5.         Doç. Dr. Ömer Faruk ÖZTÜRK

6.         Dr. Öğr. Üyesi Fatma AYDIN

7.         Arş. Gör. Serkan KARAKAYA

 

 

6.         Özdeğerlendirme Raporu Hazırlama Alt Kurulu:

Görevleri:

 

•Tanınırlık çalışmaları doğrultusunda Bölüm Başkanlığı'nda toplantılara katılmak,

• Tanınırlık ile ilgili belgeleri zamanında temin etmek,

• Tanınırlık ile ilgili belgelerin güncelliğini takip etmek,

• Kalite ve Tanınırlık Eşgüdüm Alt Kurulu ile işbirliği içerisinde çalışmak,

• Özdeğerlendirme raporunu hazırlamak ve güncellemektir.

 

Görevliler:

1.         Prof. Dr. Cahit AKGÜL

2.         Prof. Dr. Sema EKİCİ

3.         Doç. Dr. Hava ÖZAY

4.         Doç. Dr. Ali BİLİCİ

5.         Doç. Dr. Fatma BAYCAN KOYUNCU

6.         Doç. Dr. Gülşen SAĞLIKOĞLU

7.         Arş. Gör. Dr. Tuğba GÜNGÖR

8.         Arş. Gör. Melek TERCAN YAVAŞOĞLU

 

 

7.         Ders Dosyaları Takip Alt Kurulu:

 

Görevleri:

 

• Bölüm ders dosyalarının ilgili anabilim dalı görevlileri tarafından öğretim üyelerinden toplanması (anabilim dalı sorumluları),

• Gelen dosyaların eksikliklerinin incelenmesi ve giderilmesi,

• Dosyaların dolaba yerleştirilmesidir.

Görevliler:

1.         Prof. Dr. Mehmet AY

2.         Prof. Dr. İsmet KAYA

3.         Prof. Dr. Yusuf DİLGİN

4.         Prof. Dr. Cahit AKGÜL

5.         Prof. Dr. Osman DAYAN

6.         Doç. Dr. Ali BİLİCİ

7.         Doç. Dr. Diğdem ERDENER ÇIRALI

8.         Arş. Gör. Dr. Elif KARACAN YELDİR

9.         Arş. Gör. Melek TERCAN YAVAŞOĞLU

 

8.         WEB sayfası ve İletişim Alt Kurulu:

 

Görevleri:

• Bölüm web sayfasını güncellemek ve sürekliliğini sağlamak,

• Mezunlar ve öğrenciler için bölüm web sayfasında bağlantılar oluşturmak,

• Öğrencilerin ve mezunların haberleşmeleri için web grubu oluşturmak,

• Tanınırlık ve Kalite politikasını bölüm web sayfasında yayınlamaktır.

 

 

Görevliler:

1.         Prof. Dr. Nurettin ŞAHİNER

2.         Doç. Dr. Ömer FARUK ÖZTÜRK

3.         Arş. Gör. Arif Sercan ŞAHUTOĞLU

 

 

 

9.         Bölüm Dışı Öğretim Üyelerince Verilen Derslerin Dosyalarını Denetleme Alt Kurulu:

 

Görevleri:

 

• Bölüme dışarıdan destek sağlayan öğretim üyeleri/ elemanlarının kayıtlarını ve özgeçmişleri oluşturmak,

• Bölüme dışarıdan destek sağlayan öğretim üyeleri/ elemanlarının sorunlarını tespit etmek ve bunları bir rapor halinde Bölüm Başkanlığı'na sunmak,

• Bölüme destek sağlayan öğretim üyelerinin derslerine yönelik düzenledikleri dosyaları denetlemek ve dolaplara yerleştirmektir.

 

 

Görevliler:

1.         Doç. Dr. Diğdem ERDENER ÇIRALI

2.         Doç. Dr. Gülşen SAĞLIKOĞLU

3.         Arş. Gör. Dr. Elif KARACAN YELDİR

 

10.       Araştırma Birlikteliği Alt Kurulu

 

Görevleri:

 

• Her öğretim yılı başında öğretim üyelerinin proje bilgilerini toplamak,

• Gelen bilgileri sınıflandırmak,

• Öğretim üyeleri tarafından bildirilen projelerin öğrencilere duyurulmasını sağlamak,

• Proje yürütücüleri ile öğrencilerin iletişime geçerek öğrencilerin aktif katılımını sağlamak,

• Öğretim üyelerinden veya öğrencilerden gelen talepleri değerlendirerek yönlendirme yapmak,

• Geriye dönük son 5 yıllık bilimsel proje ve sunum kayıtlarını tutmaktır.

 

Görevliler:

1.         Prof. Dr. İsmet KAYA

2.         Prof. Dr. Nurettin ŞAHİNER

3.         Doç. Dr. Ayhan ORAL

4.         Dr. Öğr. Üyesi Şirin GÜLTEN

5.         Arş. Gör. Arif Sercan ŞAHUTOĞLU

 

11.       Staj Alt Kurulu

Görevleri:

 

• Staj çalışması ile ilgili ön hazırlıkları yapmak ve öğrencileri bilgilendirmek,

• Stajların amacına yönelik olarak yürütülmesi için gerekli izlemeyi yapmak,

• Staj defterlerini ve/veya ilgili belgeleri incelemek ve stajı değerlendirmek,

•ERASMUS/FARABİ/MEVLANA vb. staj hareketliliğini, ERASMUS/FARABİ/MEVLANA vb. staj hareketliliği esaslarına göre Bölüm ERASMUS/FARABİ/MEVLANA vb.  koordinatörü ile birlikte düzenlemek,

• Diğer burslu yurtdışı stajlarında öğrencilerin ön değerlendirmesini yapmaktır.

 

Görevliler:

1.         Prof. Dr. Yusuf DİLGİN

2.         Prof. Dr. Sema EKİCİ

3.         Doç. Dr. Mustafa YILDIZ

4.         Doç. Dr. Ayhan ORAL

5.         Arş. Gör. Dr. Elif KARACAN YELDİR

 

12.       Lisans Tezi Alt Kurulu

 

Görevleri:

 

• Lisans tezlerinin önceki tezlerle benzerlik durumlarını takip etmek ve şimdiye kadar yapılanların envanterini çıkarmak,

• Sunum programlarını belirlemek ve tez danışmanlarını imza almaları konusunda uyarmak,

• Tez sunum günü hazırlıklarını düzenlemektir.

Görevliler:

1.         Doç. Dr. Hava ÖZAY

2.         Doç. Dr. Gülşen SAĞLIKOĞLU

3.         Arş. Gör. Serkan KARAKAYA